عصر یخبندان

به وبلاگ عصر یخبندان خوش آمدید

نمونه سوالات تستی ICDL1 سوالات Office 2007 همراه با جواب

 

Word

 1-با فشار دادن کدام کلید تابعی مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

 الف)f2               ب)f4            √ج)f6                  د)f8

 2- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

 الف)دکمهdisplay      √ب)Advanced→display     ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام

 3- برای پیدا کردن هم معنی کلمه چه مسیری را باید انتخاب کرد؟

 √الف)Review→Research        ب)Review→splaing&Geramer

 ج)review→new comment       د)همه موارد

 4- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ............ ایجاد کنیم؟

 الف)سند جدید        ب)template           √ج)Macro        د)گزینه ب وج

 5- برای اینکه در جدول سطر اول آن در ادامه جدول در صفحات دیگر تکرار شود کدام گزینه را بابد انتخاب کرد؟

 الف)page layout→Hypenation                 ب)page layout→page setup→orientation

 ج)Layout→distribute Rows                    √د)layout→Data→rRepeat Header Rows

 

Excel

 6- برای فیلتر گذاشتن روی چند موضوع سلولهااز مسیرHome→Editing→sort filter کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

 الف)sort A to Z            ب)sort Z to A                √ج)Custom sort              د)filter

 7- برای اینکه بدانیم تغییرات توسط کاربران روی کاربرگ شده است کدام گزینه از مسیرReview→changes را باید انتخاب کنیم؟

 √الف)Track changes→High light changes           ب)Alow users to Edit Ranges

 ج)share workbook                                            ج)protect sheet

 8- برای بدست آوردن ضرب دو ماتریس از کدام تابع استفاده می کنیم؟

 الف)Minverse             √ب)MMult              ج)عملگر*(ضرب)               د)Count

 9- تابع وارون ماتریس در Excel چه نام دارد؟

 √الف)Minverse            ب)MMult              ج)countA               د)Countif

 10- در صورتی که نمرات دروس یک دانش آموز در سلولهای یک کاربرگ داشته باشیم ومعدل این دانش آموز کمتر از 15 باشد اگر بخوهیم معدل را به 15 برسانیم چه گزینه ای از مسیرData→Data tool باید انتخاب کنیم؟

 الف)what-if analysis→Data table            ب)what-if analysis→scenario Manager

 √ج)what-if Analysis→Goal seek              د)اینکار امکان پذیر نمی باشد

 

Powerpoint

 11- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

 12- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

 13- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

 14- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

 الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound

 15- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

 

 Access 

 16- فرمت فایلهای Access2007 چه می باشد؟

 الف)xlsx             ب)mdb                   √ج)accdb               د)xls

 17- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

 √الف)Design→tools→primary key                 ب) Design→show/hide→index

 ج)Design→builder                                               د) Design→show/hide

 18- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables→table                                               ب) Tables→table templates

 √ج)Tables→table design                                       د)همه موارد

 19- برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیرDatabase tools→show/hide چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Design             ب)Ltome             ج)creat                  √د)Relation ships

 20- برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

 الف)Table               √ب)object type                ج)creat table                د)custom

 

 

+   فرید حمیدی ; ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir