نتایج آزمون عملی اسفند 89

آزمون های مهارت فنی و حرفه ای

رشته های فناوری اطلاعات

مجتمع آموزشی مهارت اهر

واحد برادران

                  نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی ابوالفضل عزیزپور ICDL 2 62.5 84 78.6              

/ 0 نظر / 25 بازدید