نمونه سوال تستی رایانه کار درجه 1

سوالات الگوریتم و فلوچارت

1-به مجموعه ای از دستورالعمل ها که با ترتیب معین و مشخص اجرا شده و موجب حل مساله ای گردند . . . . . می گویند.

الف)فلوچارت             ب)جملات شرطی           ج)الگوریتم                  د)هیچکدام

2-الگوریتم زیر چه عملی را انجام می دهد؟

1-شروع

2-I=10

3-I  را چاپ کن

4-I=I+2

5-اگر I<=98 است ، سپس به مرحله 3 برو

6-پایان

الف)چاپ اعداد زوج دو رقمی               ب)چاپ اعداد فرد دو رقمی

ج)چاپ اعدادی که بر 3 بخش پذیرند                            د)هیچکدام

3-در الگوریتم زیر به جای خط شماره 4 ،کدام گزینه را باید قرار داد تا مجموع زیر را در S ذخیره کند؟

S=1+2+3+…+99

1-شروع

2-S=0

3-I=1

4-؟

5-I=I+2

6-اگر I<=99 است ، سپس به مرحله 4 برو.

7-S را چاپ کن.

8- پایان

الف)S=I                     ب)I=S                       ج)I=S+I                      د)S=S+I

4-کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای الگوریتم محسوب نمی شود؟

الف)رعایت ترتیب                ب)خاتمه پذیر بودن

ج)ارایه جزئیات کافی                       د)ارایه فرمولهای پیچیده

 

5-در فلوچارت شکل زیر نشانه چیست؟

الف)دستورات ورودی                       ب)دستورات خروجی

ج)دستورات شرطی                        د)دستورات انتساب

 

6-در فلوچارت شکل زیر نشانه چیست؟

الف)دستورات ورودی                       ب)دستورات خروجی

ج)دستورات شرطی                        د)دستورات انتساب

 

 

7-کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

الف)برای نمایش دستورات ورودی از شکل            استفاده می شود.

ب) برای نمایش دستورات شرطی از شکل            استفاده می شود

ج)هر فلوچارت دارای چندین نقطه شروع می باشد

د) هر فلوچارت دارای یک نقطه پایان می باشد

8-خروجی فلوچارت زیر چیست؟

الف)نمایش اعداد فرد 1 تا 10

ب) نمایش اعداد زوج 1 تا 10

I را نمایش بده ج)نمایش مجموع اعداد زوج

د)نمایش مجموع 10 عدد فرد

 

 

9-کدام یک از عبارات زیر درست است؟

الف)در متوازی الاضلاع حداکثر یک فلش وارد و حداقل یک فلش خارج می شود

ب) در متوازی الاضلاع حداکثر یک فلش خارج و حداقل یک وارد فلش می شود

ج) در متوازی الاضلاع فقط یک فلش وارد و یک فلش خارج می شود

د) در متوازی الاضلاع فقط یک فلش وارد اما چند فلش خارج می شود

10-الگوریتم زیر چه عملی را انجام می دهد؟

1-شروع

2-x را دریافت کن

3- اگر x<0 است ، سپس xß-x

4-x  را چاپ کن

5-پایان

الف)محاسبه قدرمطلق x                                          ب)قرینه اعداد مثبت

ج)جزء صحیح x                                                      د)الگوریتم هیچ عملی انجام می دهد

 

 

سوالات NU

11-در کادر محاوره ای Norton Utilities‌ بوسیله کدام گزینه می توان دیسک نجات سیستم را تهیه کرد؟

الف)LiveUpdate                           ب)Rescue                       ج)Options                       د)Disk

12-در نرم افزار Norton Utilities بوسیله کدام برنامه می توان فضای دیسکها را طوری بهینه سازی کرد که بارگذاری نرم افزلرها با سرعت و کارآیی بیشتری انجام گیرد؟

الف)Speed Disk                            ب)Norton Optimization Wizard      

ج)Norton Disk Doctor                   د)Norton system Doctor  

13-در نرم افزار Norton Utilities بوسیله کدام برنامه می توان سیتم کامپیوتر را کنترل و بازرسی نمود و مشکلات آنرا شناسایی کرد؟

الف) Norton Disk Doctor                            ب) Norton system Doctor

ج)Norton WinDoctor                                د)Wipe Info       

14- در نرم افزار Norton Utilities بوسیله کدام برنامه می توان اطلاعات کاملی درباره کامپیوتر بدست آورد؟

الف)Norton Diagnosetics                           ب) Wipe Info

ج)System Information                              د)Norton System Check

سوالات ویندوز XP پیشرفته

15-در پنجره Control Panel کدام گزینه برای اضافه کردن زبان استفاده میشود؟

الف)KeyBoard                                                      ب)Folder Options            

ج) Regional and Language Options                         د)System

16-برای مدیریت قسمتهای مختلف کامپیوتر(سخت افزار) کدام گزینه مناسب است؟

الف)Disk Management                               ب)Computer Management           

ج)System Information                              د)System Properties        

 

17-برای جستجوی موردی در پنجره Help بطوریکه با نوشتن چند حرف از موضوع موردنظر به اطلاعات کمکی دست پیدا کنیم کدام گزینه مناسب است؟

الف)Index                                   ب)Topic                         ج)Search                        د)Content

18-برای زمانبندی برنامه ها بطوریکه به صورت اتوماتیک اجرا شوند کدام برنامه مناسب است؟

الف)Scheduled Tasks                                           ب)Folder Options

ج) Symantec LiveUpdate                                      د) Power Options

19-برای ایجاد پارتیشن در برنامه Partition Magic از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟

الف)Logical                      ب)Set as Active  ج)Primary                       د)Create

20-در پنجره Device Manager کدام علامت سخت افزار نصب نشده را نشان می دهد؟

الف)#                ب)!                   ج)؟                                د)$

31-برای ایجاد منو بر روی فرم کدام فرمان مناسب است؟

الف)FileàMenu Editor                                           ب)ToolsàMenu Editor

ج)EditàMenu Editor                                            د) FormatàMenu Editor

32-اولین رویدادی که از فرم اجرا می شود(هنگام اجرای آن) چیست؟

الف)Initialize()      ب)Load()                       ج)Resize()                      د)Paint()

 

 

 

34-با فعال کردن کدام گزینه در پنجره Options لزوم تعریف متغیرها را قبل از استفاده مشخص می کند؟

/ 0 نظر / 171 بازدید