نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 91

مجتمع آموزشی مهارت اهر

رشته های فناوری اطلاعات

واحد برادران

                    ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 سعید ولیزاده ICDL2 57.5 75 70.63     2 حبیب نوری ICDL2 60 40 45.00     3 جمیل پوزن ICDL2 55 30 36.25     4 صفر انوئی ICDL2 82.5 غ -     5 ابراهیم ایمانی ICDL2 82.5 75 76.88     6 مدد جوانی ICDL2 55 55 55.00     7 رامین دهقانی ICDL2 80 77.5 78.13     8 حسین عابدینی ICDL2 95 75 80.00     9 مصطفی عبدی ICDL2 80 80 80.00     10 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50 80 72.50     11 علی اکبر برزگر کارور عمومی رایانه شخصی 50 80 72.50     12 اصپر رمضان پور کارور عمومی رایانه شخصی 57.5 78 72.88                    

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید