نمونه سوال عملی رایانه کار درجه یک

نمونه سوالات عملی VB

1-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مقسوم علیه های آن را نشان دهد.

2-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع ارقام آن را نشان دهد.

3-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس وارون  آن را نشان دهد.

4-پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع  مقسوم علیه های آن را نشان دهد.

5-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس بزرگ ترین آن ها  را نشان دهد.

6-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس کوچک  ترین آن ها  را نشان دهد.

7-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع  آن ها  را نشان دهد.

8-پروژه ای طراحی کنید که 5 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس میانگین  آن ها  را نشان دهد.

9-پروژه ای با یک textbox  ویک combo  با اعداد 10،12،14،16،18 ایجاد کنید ،به طوری که با انتخاب یکی از گزینه های combo اندازه قلم textbox  به آن تغییر کند.

10- پروژه ای با یک textbox   و دو گروه 4 تایی option button  ایجاد کنید به طوری که با انتخاب گزینه های دکمه های انتخاب یک گروه رنگ زمینه و یک گروه رنگ قلم textbox  را تغییر کند.

11- پروژه ای با یک textbox  و4 دکمه با عناوین B,I,U,S ایجاد کنید ،به طوری که با کلیک بر روی دکمه B ،متن textbox  پررنگ و برروی دکمه I ، متن textbox  ایتالیک ، و بر روی دکمه U ،متن textbox  زیر خط دار و برروی دکمه S متن textbox رو خط دار شود، همچنین این تنظیمات بر روی خود دکمه ها نیز انجام شود .(دکمه ها را به گونه ای طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه خاصیت به textbox داده شود و با کلیک مجدد خاصیت برداشته شود.)

12- پروژه ای طراحی کنید که با کلیک برروی فرم ،فرم حداکثرشود و با دو بار کلیک برروی ان فرم به اندازه فرم به اندازه عادی برگردد.

13-  پروژه ای با یک دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اندازه فرم به 1000*2000  در آید و فاصله از بالای فرم 100 و از سمت چپ 200 شود.

14- پروژه ای با یک textbox  و یک label ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با نوشتن در textbox متن نوشته در برچسب  نوشته شود ،همچنین تنظیمی را با کد نویسی انجام دهید که تعداد حروف دریافتی در جعبه متن 2 حرف شود.

15-پروژه ای طراحی کنید که تاریخ روز سیستم در برچسب هایی به صورت روز ماه ، نام روز هفته کامل ، نام ماه کامل و سال کامل نمایش داده شود.

16-پروژه ای طراحی کنید که ساعت  روز سیستم در برچسب هایی به صورت ساعت ، دقیقه  ، ثانیه نمایش داده شود.

17-پروژه ای با یک textbox  و یک label ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با نوشتن درtextbox، عکس(وارون) نوشته در برچسب  نوشته شود .

18-پروژه ای با یک textbox  و یک دکمه ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با کلیک برروی دکمه حروف نوشته شده در textbox ، زیر هم در فرم نشان داده شود .

19-پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه تعدادی عدد (پایان ورود اعداد ، ورود عدد صفر یا منفی باشد) دریافت ، سپس مجموع آن ها را نشان دهد.

20-پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه تعدادی عدد (پایان ورود اعداد ، ورود عدد صفر یا منفی باشد) دریافت ، سپس میانگین آن ها را نشان دهد.

21-پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه تعدادی عدد (پایان ورود اعداد ، ورود عدد صفر یا منفی باشد) دریافت ، سپس تعداد اعداد فرد و زوج آن ها را نشان دهد.

22-فرمی با سه دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی یکی ، فرم حداکثر و با کلیک برروی دیگری  فرم حداقل و برروی سومی فرم  به اندازه اولیه  درآ ید .همچنین تنظیمی انجام دهید که که فرم در وسط صفحه باز شود.

23-فرمی با یک دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اعداد زوج سه رقمی را در فرم نشان دهد.(فرم هنگام باز شدن حداکثرشود.)

24-فرمی با یک دکمه  طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اعداد زوج دو رقمی را از بزرگ به کوچک در فرم نشان دهد.

25-فرمی با دوtextbox  و یک دکمه ایجاد کنید.درtextbox  اول یک عدد حداکثر سه رقمی و درtextbox  دوم  یک عدد یک رقمی وارد شود. هنگام کلیک برروی دکمه از عدد یک تا مقدار text1 با گام text2 برروی فرم نشان داده شود.همچنین دکمه هنگامی فعال شود که اعداد ورودی درtext1 و text2 از صفر بزرگتر باشد.

26-پروژه ای با دو فرم ایجاد کنید، سپس برروی فرم اول یک textbox  و یک دکمه و برروی فرم دوم یک برچسب و یک دکمه قرار دهید ، کدهایی را بنویسید که با کلیک برروی دکمه فرم 1 ، فرم 2 فعال و متن درون textbox  فرم 1 را در برچسب فرم نشان دهد و با کلیک برروی دکمه فرم دوم ، فرم دوم بسته شود.

/ 0 نظر / 41 بازدید