برنامه زمانی آزمون های فنی و حرفه ای در سال 91

 

 

نوبت آزمون تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون نوبت اول 1391/01/15 1391/02/15 نوبت دوم 1391/02/24 1391/03/19 نوبت سوم 1391/04/03 1391/04/30 نوبت چهارم 1391/05/18 1391/06/10 نوبت پنجم 1391/07/03 1391/07/28 نوبت ششم 1391/08/14 1391/09/10 نوبت هفتم 1391/09/18 1391/10/23 نوبت هشتم 1391/11/14 1391/12/18

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید