نمونه سوالات تستی ICDL 2

1 دسترسی به اطلاعات در کامپیوتر از نوع ................. و اطلاعات در آن ................. است .

الف) مستقیم - پایدار                         ب) مستقیم - ناپایدار

ج) ترتیبی - پایدار                             د) ترتیبی - ناپایدار

2 به کوچکترین جزء تشکیل دهنده تصویر چه می گویند ؟

الف) Resolution                        ب) CRT

ج) Pixcel                                    د) LCD

3 کدام مورد جزء وسایل ورودی و خروجی است ؟

الف) کارت گرافیکی                          ب) کارت صوتی

ج) مودم                                         د) همه موارد

4 کدامیک از چاپگرهای زیر از نوع ضربه ای می باشد ؟

الف) ماتریس نقطه ای                    ب) لیزری

ج) جوهرافشان                             د) هیچکدام

5 یک گیگابایت معادل چند مگابایت است ؟

الف) 1000                          ب) 1024

ج) 740                               د) 1024×1024

6 معادل باینری عدد (1010101) در مبنای ده چیست ؟

الف) 81                           ب) 83

ج) 85                              د) 87

7 کدام یک از حافظه های زیر دارای سرعت بالاتری هستند ؟

الف) RAM                     ب) Register

ج) Cache                     د) HDD

8 محیط desktop شامل کدامیک از قسمتهای زیر نمی باشد ؟

الف) نوار ابزار                            ب) نوار منو

ج) نوار Taskbar                   د) هیچکدام

9 برای کپی از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود ؟

الف) Alt+C                             ب) Alt+F4

ج)Ctrl+C                               د)Alt+ESC

10 جهت جابجائی بین پنجره های باز از ترکیب کلیدهای .............. استفاده می شود .

الف) Alt+ESC                          ب) Ctrl+z

ج) Alt+Tab                            د) Ctrl+v

11 از کادر محاوره ای Taskbar and start menu properties انتخاب کدام گزینه باعث گروه بندی دکمه های مربوط به برنامه های شبیه به هم می گردد .

الف) Show Quick Launch       ب) Group Similar taskbar buttons

ج) Auto hide the taskbar     د) Hide inactive icons

12 برای مرتب کردن پنجره های باز بصورت افقی از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Tile Windows Horizontally     ب) Tile Windows Vertically

ج) Casecade Windows د) Show The Desktop

13 کدام گزینه معادل Select All است ؟

الف) Alt+A                        ب) Ctrl+z

ج) Ctrl+A                         د) Ctrl+v

14 با قرار گرفتن برنامه در کدام قسمت ویندوز با شروع بکار ویندوز آن برنامه فعال می شود ؟

الف) Start Menu                  ب) Startup

ج) Start                         د) All Programs

15 برای اینکه اندازه سطل زباله برای همه درایو ها یکی باشد کدام گزینه را از کادر محاوره ای Properties مربوط به آن و از تب Global انتخاب می کنیم ؟

الف) Configure Drives Independently    ب) Use One Setting For All Drives

ج)  Display Delete Confirmation Dialog   د) Do Not Move File To The Recycle Bin

16 برای اجرای یک برنامه بر اساس زمان بندی مشخص کدام گزینه مناسب است ؟

الف) Run                      ب) Startup

ج) Backup                  د) Scheduled Tasks

17 کدامیک از کلیدهای زیر کار بروز رسانی اطلاعات درون یک پنجره را انجام می دهد ؟

الف) F4

/ 0 نظر / 136 بازدید