نمونه سوالات تستی ICDL 1

Word

1 نام پیش فرض و پسوند فایل Word و پسوند فایل الگوی Word کدام گزینه است ؟

الف) Doc - Document.Doc            ب) Doc - Word.Doc

ج) Dot - Document.txt                 د) Dot - Document.Doc

2 برای اینکه نوشته های متن بصورت موری تایپ شوند از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Alt+I                                      ب) Ctrl +B

ج)Ctrl+I                                        د) Ctrl+U

3 کدام روش نمایش متن برای ویرایش سرصفحه ، پاصفحه ، تنظیم حاشیه ها و کار با ستونها مناسب می باشد ؟

الف) Web Layout                       ب) Print Layout

ج) Outline                                   د) Normal

4 برای جستجوی کلمه از چه دستوری استفاده می شود ؟

الف) Ctrl+G                            ب) Alt+H

ج) Ctrl+H                               د)Ctrl+F

5 برای ادغام چند خانه جدول از کدام فرمان استفاده می شود ؟

الف) Split cells                           ب) Split table

ج) Merge cells                          د) Hid Gridlines

Excel

6 برای نوشتن فرمول از چه چیز استفاده می شود ؟

الف) ؟                                  ب) =

ج) #                                    د) @

7 صفحه اکسل چند سطر و چند ستون دارد ؟

الف) 1024-300                              ب) 1024-256

ج) 65536-256                              د) بی نهایت 255

8 برای اینکه اعداد با دقت دو رقم اعشار و با جدا کننده 1000 نوشته شوند چه گزینه ای باید در قسمت format cell تنظیم شود ؟

الف) Number از تب Number               ب) Number از تب General

ج) Text از تب Number                        د) Number از تب Setting

9 برای لغو دستور Undo از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Ctrl +Y                                  ب) Redo در نوار ابزار

ج)Redo  در منوی Edit                   د) همه موارد

10 نرم افزار اکسل یک نرم افزار ........................... است .

الف) ویرایشگر متن                           ب) صفحه گسترده

ج) بانک اطلاعات                              د) ارائه مطلب

Access

11 نام پیش فرض و پسوند فایل اکسس ................................ است .

الف) DB1. xls                                 ب) DB1.MDB

ج) Book1.xls                                د) DB1.PPT

12 برای استخراج اطلاعات خاص از بانک اطلاعاتی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Form                                  ب) Table

ج) Query (د                          Raport

13 کدام گزینه یک صفت منحصر بفرد برای هر رکورد می باشد ؟

الف) Primery Key                        ب) Query

ج) RelationShip                         د) هیچکدام

14 کدام فیلد بیش از 255 کاراکتر می تواند باشد ؟

الف) Text                                       ب) Memo

ج) Number                                   د) Boolean

15 کدام گزینه می تواند کارهای تکراری را بدون نوشتن برنامه انجام دهد ؟

الف) Form                   &nb

/ 0 نظر / 53 بازدید