# آزمون

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی فروردین 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                         ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 صادق جوانمردی ICDL2 52.5 40 43.13     2 رسول پوربخش ICDL2 95 98 97.25     3 پیمان رضایی ICDL2 87.5 88 87.88     4 احد آذریان ICDL2 65 86 80.75     5 علیرضا مهرگان ICDL2 90 98 96.00     6 بابک قربانی ICDL2 80 98 93.50     7 علیرضا مهرگان ICDL2 90 85 86.25     8 بهنام قربانی ICDL2 92.5 98 96.63     9 رامین عبدالهی ICDL2 52.5 40 43.13     10 هادی پاشایی ICDL2 77.5 غ       11 هادی عبدالهی ICDL2 62.5 85 79.38     12 ابراهیم خداشناس ICDL1 63.33 غ       13 علی جامعی ICDL1 93.33 98 96.83     14 حسین شیخی ICDL1 86.66 85 85.42     15 احمد آقایی ICDL1 83.33 98 94.33     16 بهنام دهقانی ICDL1 70.00 72 71.50     17 حامد موسوی ICDL1 66.66 82 78.17     18 مرتضی امیرپور ICDL1 55.00 85.5 77.88                        
/ 0 نظر / 18 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی شهریورماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 مرتضی ملکی ICDL2 90 90 90.00     2 محمد پاکرو ICDL2 70 50 55.00     3 تقی ابراهیم پور ICDL2 55 20 28.75     4 بهنام دهقانی ICDL2 77.5 85 83.13     5 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.5 72 73.38     6 محمد عبدی ICDL2 87.5 95 93.13     8 علی احمدی کارور عمومی رایانه شخصی 68 45 50.75     9 ولی انتظار ریحان کارور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 امین قاسمی ICDL2 42.50     2 تقی ابراهیم پور ICDL2 55.00     3 بهنام دهقانی ICDL2 77.50     4 امیر اورنگی زاده ICDL2 40.00     5 رامین حسی ICDL2 غ     6 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.50     7 محمد عبدی ICDL2 87.50     8 شهرام انتظامی ICDL2 غ     9 محمد پاکرو ICDL2 70.00     10 محمدعلی صمدی کارور عمومی رایانه شخصی غ     11 علی میرزایی کارور عمومی رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

  آزمون عملی اسفند ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50 10 20.00     2 اکبر علیپور ICDL2 65 79 75.50     3 بابک باقرزاده ICDL2 62.5 90 83.13     4 ناصر صفرعلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشاه های فناوری اطلاعات واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     رضا سعادتی رایانه کار 2 52.5 غ #VALUE!     حسن آقایی ICDL 2 70 80 77.50     احمد برزگر ICDL 2 53.5 56 55.38     بهنام قهرمانی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

نتایج آزمون کتبی خرداد ماه سال 90 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبیسجاد شکاری رایانه کار 2 غرضا سعادتی رایانه کار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی اردیبهشت ٩٠ مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی جعفر محمدزاده ICDL 2 42.5 بهنام محمودی ICDL 2 55 مهیار بداغی ICDL 2 32.5 صیاد قنبرپور ICDL 2 30 محمد تاری زاده ICDL 2 55 اسپر محمدپور ICDL ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 35 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

تقویم آزمون های فنی و حرفه ای

                        ماه اردیبهشت خرداد مرداد شهریور آبان آذر دی اسفند آزمون ادواری *   *   *   *   شروع ثبت نام 89/01/15 89/02/15 89/03/29 89/05/09 89/06/27 89/08/08 89/09/20 89/10/25 پایان ثبت نام 89/01/19 89/02/19 89/04/01 89/05/11 89/06/30 89/08/11 89/09/23 89/10/28 تاریخ شروع آزمون کتبی 89/02/09 89/03/20 89/05/07 89/06/25 89/08/06 89/09/18 89/10/23 89/12/05 تاریخ شروع آزمون عملی 89/02/22 89/04/06 89/05/23 89/07/08 89/08/23 89/10/08 89/11/11 89/12/14                         توجه : فقط در ماه هائی که در ردیف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید