# فنی_و_حرفه_ای

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی شهریورماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 زینال زادنجف ICDL2 67.50     2 محمدرضا حیدری ICDL2 غ     3 امین قاسمی ICDL2 50.00     4 محمدرضا علم بخش ICDL2 غ     5 رضا محمدیان ICDL2 غ     6 حامد علمی ICDL2 32.50     7 رامین کامیاب ICDL2 67.50     8 مهدی قاسمی ICDL2 77.50     9 رامین حسی ICDL2 غ     10 ابوالفضل عباسی ICDL2 غ     11 شهرام انتظامی ICDL2 60.00     12 ابراهیم خداشناس ICDL2 67.50     13 رضا فرجزاده ICDL2 غ     14 امیر اورنگی زاده ICDL2 17.50     15 آرش محجوب ICDL2 52.50     16 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 غ     17 رامین دهقانی ICDL1 غ     18 رامین اسدپور ICDL1 غ     19 اسماعیل اجاق وردیزاده ICDL1 47.50     20 مرتضی فریدی ICDL1 55.00     21 مرتضی امیرپور ICDL1 55.00     22 رضا عباسی ICDL1 غ     23 محمدعلی صمدی کارور عمومی رایانه شخصی غ     24 علی میرزایی کارور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشاه های فناوری اطلاعات واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     رضا سعادتی رایانه کار 2 52.5 غ #VALUE!     حسن آقایی ICDL 2 70 80 77.50     احمد برزگر ICDL 2 53.5 56 55.38     بهنام قهرمانی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی اردیبهشت ٩٠ مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی جعفر محمدزاده ICDL 2 42.5 بهنام محمودی ICDL 2 55 مهیار بداغی ICDL 2 32.5 صیاد قنبرپور ICDL 2 30 محمد تاری زاده ICDL 2 55 اسپر محمدپور ICDL ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

نتایج آزمون عملی آذر فنی و حرفه ای

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 46 48.25 رسول خوشخو ICDL 2 67.5 79 76.125 ابوالفضل دانش ICDL 2 70 97 90.25 منصور دشتی ICDL 2 67.5 75 73.125 سعید رمضان پور ICDL 2 62.5 56 57.625 هادی زیادی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

نتیجه آزمون عملی و نتیجه نهائی رشته های فناوری اطلاعات کارآموزان آموزشگاه مهارت

تاریخ آزمون کتبی ٠٩/٠٢/٨٩ تاریخ آزمون عملی ۴ و ٠۵/٠٣/٨٩ نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی رمضان بخشی زاده ICDL 2 52.5 10 20.625 رشید نیک عادت ICDL 2 52.5 79 72.375 نادر نظری ICDL 2 55 80 73.75 علیرضا اسدی ICDL 2 70 55 58.75 رشید اسکندری ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

نتایج آزمون کتبی کلاس های فناوری اطلاعات آموزشگاه مهارت

    تاریخ آزمون :  ٠٩/٠٢/١٣٨٩        نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی     رمضان بخشی زاده ICDL 2 52.5     رشید نیک عادت ICDL 2 52.5     نادر نظری ICDL 2 55     علیرضا اسدی ICDL 2 70     رشید اسکندری ICDL 2 70     اصغر پنجش ICDL 2 77.5     مروتعلی کامرانی ICDL 2 80     مجتبی اکبرزاده رایانه کار 2 70     حسن اسماعیل زاده رایانه کار 2 80     پرویز بهلی رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید