# مهارت

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی آذرماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 آرش سامبرانی ICDL1 84.61     2 مجتبی عابدی ICDL1 79.92     3 سجاد محرم زاده ICDL1 غ     4 محسن رضاپور ICDL2 غ     5 ابراهیم صادقی ICDL2 47.50     6 عیسی دانش ICDL2 57.50     7 ناصر سیدقمی ICDL2 32.50     8 قاسم نصیری ICDL2 60.00     9 حیدر ثقفی ICDL2 27.50     10 سعید رسولی ICDL2 35.00     11 بهزاد نورمحمدی ICDL2 75.00     12 امین زنگ ملکی ICDL2 42.50     13 توحید گرمابه ICDL2 27.50     14 محبوب خانی ICDL2 75.00                  
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیر ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 مدد جوانی ICDL1 27.50     2 اصغر سبزپرور ICDL1 22.50                    
/ 0 نظر / 25 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی خرداد ماه 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 سجاد محرم زاده ICDL2 60 78 73.50     2 راهب خدایی ICDL2 80.00 80 80.00     3 مصطفی بهاری ICDL2 72.50 90 85.63     4 محمد امان پور ICDL2 95.00 89 90.50     5 امین عباس پور ICDL2 80.00 غ -                        
/ 0 نظر / 13 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی فروردین 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                         ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 صادق جوانمردی ICDL2 52.5 40 43.13     2 رسول پوربخش ICDL2 95 98 97.25     3 پیمان رضایی ICDL2 87.5 88 87.88     4 احد آذریان ICDL2 65 86 80.75     5 علیرضا مهرگان ICDL2 90 98 96.00     6 بابک قربانی ICDL2 80 98 93.50     7 علیرضا مهرگان ICDL2 90 85 86.25     8 بهنام قربانی ICDL2 92.5 98 96.63     9 رامین عبدالهی ICDL2 52.5 40 43.13     10 هادی پاشایی ICDL2 77.5 غ       11 هادی عبدالهی ICDL2 62.5 85 79.38     12 ابراهیم خداشناس ICDL1 63.33 غ       13 علی جامعی ICDL1 93.33 98 96.83     14 حسین شیخی ICDL1 86.66 85 85.42     15 احمد آقایی ICDL1 83.33 98 94.33     16 بهنام دهقانی ICDL1 70.00 72 71.50     17 حامد موسوی ICDL1 66.66 82 78.17     18 مرتضی امیرپور ICDL1 55.00 85.5 77.88                        
/ 0 نظر / 12 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی دی ماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 رضا برقی ICDL2 70.00     2 مدد جوانی ICDL2 57.50     3 اصغر سبزپرور ICDL2 67.50     4 حسین امانپور ICDL2 45.00     5 زینال زادنجف ICDL2 60.00     6 مقصود فرجزاده ICDL2 47.50     7 اسلام محمدزاده ICDL2 غ     8 علی سعادتی ICDL2 60.00     9 رضا عباسی ICDL1 غ                    
/ 15 نظر / 15 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 امین قاسمی ICDL2 42.50     2 تقی ابراهیم پور ICDL2 55.00     3 بهنام دهقانی ICDL2 77.50     4 امیر اورنگی زاده ICDL2 40.00     5 رامین حسی ICDL2 غ     6 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.50     7 محمد عبدی ICDL2 87.50     8 شهرام انتظامی ICDL2 غ     9 محمد پاکرو ICDL2 70.00     10 محمدعلی صمدی کارور عمومی رایانه شخصی غ     11 علی میرزایی کارور عمومی رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشاه های فناوری اطلاعات واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     رضا سعادتی رایانه کار 2 52.5 غ #VALUE!     حسن آقایی ICDL 2 70 80 77.50     احمد برزگر ICDL 2 53.5 56 55.38     بهنام قهرمانی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی رشته های فناوری اطلاعات مهر ماه ٨٩ مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی   حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55   مجتبی اکبرزاده ویژوال بیسیک 47.5   رسول خوشخو ICDL 2 20   ابوالفضل دانش ICDL 2 20   منصور دشتی ICDL ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید