# مهارت

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی فروردین 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                         ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 صادق جوانمردی ICDL2 52.5 40 43.13     2 رسول پوربخش ICDL2 95 98 97.25     3 پیمان رضایی ICDL2 87.5 88 87.88     4 احد آذریان ICDL2 65 86 80.75     5 علیرضا مهرگان ICDL2 90 98 96.00     6 بابک قربانی ICDL2 80 98 93.50     7 علیرضا مهرگان ICDL2 90 85 86.25     8 بهنام قربانی ICDL2 92.5 98 96.63     9 رامین عبدالهی ICDL2 52.5 40 43.13     10 هادی پاشایی ICDL2 77.5 غ       11 هادی عبدالهی ICDL2 62.5 85 79.38     12 ابراهیم خداشناس ICDL1 63.33 غ       13 علی جامعی ICDL1 93.33 98 96.83     14 حسین شیخی ICDL1 86.66 85 85.42     15 احمد آقایی ICDL1 83.33 98 94.33     16 بهنام دهقانی ICDL1 70.00 72 71.50     17 حامد موسوی ICDL1 66.66 82 78.17     18 مرتضی امیرپور ICDL1 55.00 85.5 77.88                        
/ 0 نظر / 18 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی مهرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 حسین شیخی ICDL2 68.00     2 سینا شهبازی ICDL2 50.00     3 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 65.78     4 جواد رنجبر ICDL2 50.00     5 حامد علمی ICDL2 23.00     6 محمدرضا کاظمی ICDL2 غ     7 محمدرضا حیدری ICDL2 55.00     8 بهزاد زارع ICDL2 52.63     9 رضا عباسی ICDL1 غ     10 رامین دهقانی ICDL1 غ                  
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی شهریورماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 مرتضی ملکی ICDL2 90 90 90.00     2 محمد پاکرو ICDL2 70 50 55.00     3 تقی ابراهیم پور ICDL2 55 20 28.75     4 بهنام دهقانی ICDL2 77.5 85 83.13     5 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.5 72 73.38     6 محمد عبدی ICDL2 87.5 95 93.13     8 علی احمدی کارور عمومی رایانه شخصی 68 45 50.75     9 ولی انتظار ریحان کارور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 امین قاسمی ICDL2 42.50     2 تقی ابراهیم پور ICDL2 55.00     3 بهنام دهقانی ICDL2 77.50     4 امیر اورنگی زاده ICDL2 40.00     5 رامین حسی ICDL2 غ     6 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.50     7 محمد عبدی ICDL2 87.50     8 شهرام انتظامی ICDL2 غ     9 محمد پاکرو ICDL2 70.00     10 محمدعلی صمدی کارور عمومی رایانه شخصی غ     11 علی میرزایی کارور عمومی رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 91 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 سعید ولیزاده ICDL2 57.5 75 70.63     2 حبیب نوری ICDL2 60 40 45.00     3 جمیل پوزن ICDL2 55 30 36.25     4 صفر انوئی ICDL2 82.5 غ -     5 ابراهیم ایمانی ICDL2 82.5 75 76.88     6 مدد جوانی ICDL2 55 55 55.00     7 رامین دهقانی ICDL2 80 77.5 78.13     8 حسین عابدینی ICDL2 95 75 80.00     9 مصطفی عبدی ICDL2 80 80 80.00     10 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50 80 72.50     11 علی اکبر برزگر کارور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی اردیبهشت 91 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 علی اقدم ICDL2 83.33 70 73.33     2 حسن صادقیان ICDL2 70 85 81.25     3 میثم عطایی ICDL2 66.67 80 76.67     4 مهدی رحیم پور ICDL2 73.33 72 72.33     5 میلاد حلاجی کارور عمومی رایانه شخصی 64 80 76.00     6 رضا محمدی کارور عمومی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی بهمن ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 عین اله امیرزاده ICDL2 غ     2 بابک باقرزاده ICDL2 62.50     3 محمد تاری زاده ICDL2 42.50     4 جواد حسن پور ICDL2 37.50     5 ناصر صفرعلی زاده ICDL2 80.00     6 حامد قلی پور ICDL2 75.00     7 سید حامد موسوی ICDL2 62.50     8 جواد میرزایی ICDL2 52.50     9 زمان نوریان ICDL2 غ     10 سعید ولیزاده ICDL2 57.50     11 مرتضی اسدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

تقویم آزمون های فنی و حرفه ای سال 90

    دوره ثبت نام آزمون کتبی آزمون عملی آزمون ادواری شروع پایان شروع پایان اردیبهشت 90/01/15 90/01/21 90/02/07 90/02/14 90/02/28 * خرداد 90/02/24 90/02/29 90/03/21 90/03/31 90/04/15   مرداد 90/04/11 90/04/15 90/05/05 90/05/12 90/05/30 * شهریور 90/05/22 90/05/27 90/06/19 90/06/30 90/07/10   مهر 90/07/05 90/07/10 90/07/30 90/08/07 90/08/25 * آذر 90/08/18 90/08/25 90/09/19 90/09/26 90/10/14   دی 90/09/19 90/09/26 90/10/19 90/10/28 90/11/16   اسفند 90/11/09 90/11/15 90/11/30 90/12/07 90/12/20  
/ 1 نظر / 24 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

رشته های فن آوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی مطلب اسکندری رایانه کار 1 70 حسن اسماعیل زاده رایانه کار 1 67.5 مجتبی اکبرزاده رایانه کار 1 72.5 بهرام شکری ICDL 2 67.5 جبرئیل اصغری ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید