# نتایج

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی بهمن ماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                         ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 رضا برقی ICDL2 70.00 78 76.00     2 مدد جوانی ICDL2 57.50 78 72.88     3 اصغر سبزپرور ICDL2 67.50 75 73.13     4 زینال زادنجف ICDL2 60.00 20 30.00     5 علی سعادتی ICDL2 60.00 32 39.00                        
/ 2 نظر / 20 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی دی ماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 رضا برقی ICDL2 70.00     2 مدد جوانی ICDL2 57.50     3 اصغر سبزپرور ICDL2 67.50     4 حسین امانپور ICDL2 45.00     5 زینال زادنجف ICDL2 60.00     6 مقصود فرجزاده ICDL2 47.50     7 اسلام محمدزاده ICDL2 غ     8 علی سعادتی ICDL2 60.00     9 رضا عباسی ICDL1 غ                    
/ 15 نظر / 20 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی دیماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                         ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 مهدی قاسمی ICDL2 77.50 75 75.63     2 ابراهیم خداشناس ICDL2 67.50 87 82.13     3 حبیب نوری ICDL2 67.50 75 73.13     4 محمدامین حسینیه ICDL2 65.00 5 20.00     5 احمد آقایی ICDL2 87.50 90 89.38     6 احمد جبانی ICDL2 70.00 80 77.50     7 سجاد محمدخانی ICDL2 65.00 48 52.25     8 بابک جمال پور ICDL2 62.50 غ -     9 علی اقدم ICDL1 66.66 0 16.67     10 بهنام دهقانی ICDL1 70.00 32.5 41.88     11 حامد موسوی ICDL1 66.66 30.5 39.54     12 رامین دهقانی ICDL1 56.66 غ -     13 سهراب قلی زاده کارور عمومی رایانه شخصی 80.00 76 77.00     14 حامد علمی کارور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی مهرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 حسین شیخی ICDL2 68.00     2 سینا شهبازی ICDL2 50.00     3 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 65.78     4 جواد رنجبر ICDL2 50.00     5 حامد علمی ICDL2 23.00     6 محمدرضا کاظمی ICDL2 غ     7 محمدرضا حیدری ICDL2 55.00     8 بهزاد زارع ICDL2 52.63     9 رضا عباسی ICDL1 غ     10 رامین دهقانی ICDL1 غ                  
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی شهریورماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 مرتضی ملکی ICDL2 90 90 90.00     2 محمد پاکرو ICDL2 70 50 55.00     3 تقی ابراهیم پور ICDL2 55 20 28.75     4 بهنام دهقانی ICDL2 77.5 85 83.13     5 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.5 72 73.38     6 محمد عبدی ICDL2 87.5 95 93.13     8 علی احمدی کارور عمومی رایانه شخصی 68 45 50.75     9 ولی انتظار ریحان کارور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون کتبی تیرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 امین قاسمی ICDL2 42.50     2 تقی ابراهیم پور ICDL2 55.00     3 بهنام دهقانی ICDL2 77.50     4 امیر اورنگی زاده ICDL2 40.00     5 رامین حسی ICDL2 غ     6 اسماعیل عبدالهی ICDL2 77.50     7 محمد عبدی ICDL2 87.50     8 شهرام انتظامی ICDL2 غ     9 محمد پاکرو ICDL2 70.00     10 محمدعلی صمدی کارور عمومی رایانه شخصی غ     11 علی میرزایی کارور عمومی رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی تیرماه 91 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 سعید ولیزاده ICDL2 57.5 75 70.63     2 حبیب نوری ICDL2 60 40 45.00     3 جمیل پوزن ICDL2 55 30 36.25     4 صفر انوئی ICDL2 82.5 غ -     5 ابراهیم ایمانی ICDL2 82.5 75 76.88     6 مدد جوانی ICDL2 55 55 55.00     7 رامین دهقانی ICDL2 80 77.5 78.13     8 حسین عابدینی ICDL2 95 75 80.00     9 مصطفی عبدی ICDL2 80 80 80.00     10 عیسی قلی پور کارور عمومی رایانه شخصی 50 80 72.50     11 علی اکبر برزگر کارور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی بهمن ماه 90 مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 عین اله امیرزاده ICDL2 غ     2 بابک باقرزاده ICDL2 62.50     3 محمد تاری زاده ICDL2 42.50     4 جواد حسن پور ICDL2 37.50     5 ناصر صفرعلی زاده ICDL2 80.00     6 حامد قلی پور ICDL2 75.00     7 سید حامد موسوی ICDL2 62.50     8 جواد میرزایی ICDL2 52.50     9 زمان نوریان ICDL2 غ     10 سعید ولیزاده ICDL2 57.50     11 مرتضی اسدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

رشته های فن آوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی مطلب اسکندری رایانه کار 1 70 حسن اسماعیل زاده رایانه کار 1 67.5 مجتبی اکبرزاده رایانه کار 1 72.5 بهرام شکری ICDL 2 67.5 جبرئیل اصغری ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید