# نتایج

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

آزمون عملی فروردین 92 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                         ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 صادق جوانمردی ICDL2 52.5 40 43.13     2 رسول پوربخش ICDL2 95 98 97.25     3 پیمان رضایی ICDL2 87.5 88 87.88     4 احد آذریان ICDL2 65 86 80.75     5 علیرضا مهرگان ICDL2 90 98 96.00     6 بابک قربانی ICDL2 80 98 93.50     7 علیرضا مهرگان ICDL2 90 85 86.25     8 بهنام قربانی ICDL2 92.5 98 96.63     9 رامین عبدالهی ICDL2 52.5 40 43.13     10 هادی پاشایی ICDL2 77.5 غ       11 هادی عبدالهی ICDL2 62.5 85 79.38     12 ابراهیم خداشناس ICDL1 63.33 غ       13 علی جامعی ICDL1 93.33 98 96.83     14 حسین شیخی ICDL1 86.66 85 85.42     15 احمد آقایی ICDL1 83.33 98 94.33     16 بهنام دهقانی ICDL1 70.00 72 71.50     17 حامد موسوی ICDL1 66.66 82 78.17     18 مرتضی امیرپور ICDL1 55.00 85.5 77.88                        
/ 0 نظر / 21 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون عملی آبان ماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                       ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 حسین شیخی ICDL2 73.68 95 89.67     2 سینا شهبازی ICDL2 57.89 85 78.22     3 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 73.68 63 65.67     4 جواد رنجبر ICDL2 60.50 50 52.63     5 محمدرضا حیدری ICDL2 63.15 98 89.29     6 بهزاد زارع ICDL2 60.52 95 86.38                       به دلیل اعتراض انجام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی مهرماه 91 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                 ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی     1 حسین شیخی ICDL2 68.00     2 سینا شهبازی ICDL2 50.00     3 سجاد حسینقلی زاده ICDL2 65.78     4 جواد رنجبر ICDL2 50.00     5 حامد علمی ICDL2 23.00     6 محمدرضا کاظمی ICDL2 غ     7 محمدرضا حیدری ICDL2 55.00     8 بهزاد زارع ICDL2 52.63     9 رضا عباسی ICDL1 غ     10 رامین دهقانی ICDL1 غ                  
/ 0 نظر / 33 بازدید

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

آزمون کتبی و عملی مهر ماه سال 1390 رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     ردیف نام نام خانوادگی رشته نمره کتبی نمره عملی نمره کل     1 بهنام کرمی ICDL2 52.5 45 46.88     2 علی محمدی ICDL2 65 غ -     3 یوسف مغانی ICDL2 57.5 70 66.88     4 علی پورفرج ICDL2 67.5 85 80.63     5 حمید پورفرج ICDL2 55 غ -     6 ناصر خانش پور ICDL2 90 75 78.75     7 اصغر دستگیر ICDL2 77.5 غ -     8 جعفر صمدی ICDL2 52.5 غ -     9 علی صمدی ICDL2 52.5 غ -     10 بهنام فنایی ICDL2 72.5 70 70.63                      
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون عملی اردیبهشت 90

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی بهنام محمودی ICDL 2 55 66 63.25 محمد تاری زاده ICDL 2 55 27.5 34.38 حامد صائمی ICDL 2 57.5 70 66.88 محمد رحمانی ICDL 2 70 65 66.25 جعفر نریمانی ICDL 2 80 65 68.75 هادی عبدالهیان رایانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

نتایج آزمون عملی بهمن ماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی منصور دشتی ICDL 1 52 80 73 وحید سلطانی اهری ICDL 1 84 79 80.25 یاسر عبدالعظیمی ICDL 1 74 76 75.5 علی بایبوردی رایانه کار 2 52 74 68.5 حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 75 70 مجتبی اکبرزاده ویژوال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نتایج آزمون کتبی آذر ماه فنی و حرفه ای

مجتمع آموزشی مهارت اهر رشته های فناوری اطلاعات واحد برادران               نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی رضا اصغری ICDL 1 70 وحید محرمی ICDL 1 55 امین محمدیان ICDL 1 غ مرتضی محمدی ICDL 2 60 مرتضی امیرپور ICDL 2 70 مهدی بالاگر ICDL 2 52.5 رسول پایور ICDL 2 52.5 حسین جوانی ICDL 2 67.5 حمید دهقان ICDL 2 67.5 حجت زارعی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

نتایج آزمون عملی آذر فنی و حرفه ای

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                     نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی حسن اسمعیل زاده ویژوال بیسیک 55 46 48.25 رسول خوشخو ICDL 2 67.5 79 76.125 ابوالفضل دانش ICDL 2 70 97 90.25 منصور دشتی ICDL 2 67.5 75 73.125 سعید رمضان پور ICDL 2 62.5 56 57.625 هادی زیادی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

نتایج آزمون عملی مهرماه 89

رشته های فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مهارت اهر واحد برادران                   نام نام خانوادگی رشته امتحانی نمره کتبی نمره عملی نمره نهائی     عباس آشپزنژاد ICDL 1 60 81 75.75 حامد عبدالهی ICDL 1 50 89 79.25 مسعود خضری ICDL 2 62.5 76 72.625 آرش رضوی نژاد ICDL 2 70 غ #VALUE! رضا صیامی ICDL 2 72.5 91 86.375 ابوالفضل عبادی ICDL 2 82.5 80 80.625 یاسر عبدالعظیمی ICDL ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید